Warunki sprzedaży

Niniejsze warunki sprzedaży są integralną częścią wszelkich umów zawieranych przez sprzedawcę. Obowiązują z chwilą zawarcia umowy lub wystawienia rachunku, co kupujący potwierdza podpisem na umowie lub rachunku. Warunki kupującego nie mają zastosowania, chyba, że na piśmie ustalono inaczej. Sprzedaż hurtową Szkółka Polskie Korzenie prowadzi od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00 i w soboty od 07.00 do 12.00, a w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu.

Minimalna kwota zakupu hurtowego to 2.000 zł, z  minimalną ilością 10 sztuk z odmiany w doniczkach 2 l, 3 l, lub 5 szt. z odmiany w doniczkach 5 l i większych, oraz minimum 3 szt. roślin szczepionych. Przy zakupie większych ilości roślin prosimy uzgodnić przewidywany odbiór towaru z kilkudniowym wyprzedzeniem.

TRANSPORT

W przypadku zamówień całopojazdowych typu TIR organizujemy bezpłatny transport na terenie Polski. Proponujemy pakowanie roślin na paletach, w skrzyniopaletach, oraz na paletach piętrowych (podobnych do wózków duńskich, tylko drewnianych), co zabezpiecza rośliny na czas transportu. Możliwy jest też, na życzenie klienta, załadunek luzem spiętrowanych roślin. Rośliny wysyłamy również, na koszt klienta, za pośrednictwem firm kurierskich.

CENY

Przedstawione ceny są cenami hurtowymi netto. Do faktury RR doliczany jest VAT. Jednocześnie informujemy Państwa, że nie jesteśmy płatnikami podatku VAT. Podane ceny katalogowe nie zawierają transportu, kosztów pakowania i etykietowania roślin.

Dla odbiorców, którzy zakupili towar w poprzednim roku za sumę 5.000 zł oraz dla nowych klientów, którzy dokonali zakupów w bieżącym roku powyżej 5.000 zł oferujemy rabat. Klienci obsługiwani po godzinach pracy szkółki tracą prawo do rabatu. Dla stałych klientów proponujemy możliwość negocjacji terminu zapłaty. Ceny podane w ofercie, mogą ulec zmianie.

PŁATNOŚĆ

Klient ma możliwość regulowania należności gotówką lub przelewem dokonanym przed odbiorem towaru.

Odroczony termin płatności mogą uzyskać stali klienci w przypadku:

. terminowego regulowania płatności,

. po uzyskaniu zgody naszej firmy na korzystanie z takiej formy płatności,

W przypadku niedotrzymania terminu płatności klient traci uzyskany rabat.

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości roślin winny być składane w chwili odbioru, jednak nie później niż 3 dni po odbiorze, pisemnie lub drogą elektroniczną wraz z materiałem dowodowym w postaci zdjęć.

2. Dokonanie dalszej sprzedaży materiału roślinnego przez kupującego wyłącza prawo zgłoszenia reklamacji względem sprzedawcy.

3. Sprzedawca zastrzega 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.

4. Wniesienie reklamacji nie zawiesza obowiązku dokonania płatności przez kupującego, bez względu na przyczyny reklamacji. Kupujący nie może potrącić odszkodowania z jakichkolwiek zaległych kwot należnych sprzedawcy. Przyznanie odszkodowania nie upoważnia też kupującego do niezapłacenia kwoty rachunku, faktury RR, bądź też niedokonania płatności w terminie.

5. Sprzedawca odpowiada finansowo za wadliwy towar wyłącznie do wysokości jego wartości w chwili nabycia.

GWARANCJE

Sprzedający udziela gwarancji jakości, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przyjęcie się, wzrost i kwitnienie zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z niezależnymi od niego i niepodlegającymi jego kontroli czynnikami zewnętrznymi. Wszelkie porady udzielane są zgodnie z posiadaną wiedzą i wg najlepszej woli, jednak bez przyjmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.

ODMIANY CHRONIONE

1. Odmiany oznaczone symbolem PBR w katalogu oraz na dokumentach (tj. rachunkach, WZ itp.) podlegają ochronie prawnej. Odmiany te są wpisane do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa do Odmiany prowadzonej przez COBORU lub chronione przez Wspólnotowe Biuro Ochrony Roślin (CPVO). W związku z powyższym kupujący zobowiązuje się nie rozmnażać ich i nie zlecać ich rozmnażania, oraz uprawiać je i sprzedawać pod nazwą podaną przez hodowcę. Wyraża także zgodę na lustrację prowadzonej uprawy przez sprzedającego, hodowcę lub jego przedstawiciela. sprzedający, odmiany podlegające ochronie prawnej, będzie sprzedawał wraz z upoważnieniem do korzystania z prawa do odmiany. Rozmnażanie roślin podlegających ochronie prawnej możliwe jest wyłącznie na podstawie umowy licencyjnej.

DANE OSOBOWE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym 'RODO'), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO  A&M Kałuzińscy Szkółka Polskie Korzenie z siedzibą w Boczki-Parcela 14, 98-240 Szadek, NIP 771-174-85-41 wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, którą jest Emilia Makota (zwana dalej Administratorem). Z Administratorem można się skontaktować poprzez email: emilia@kaluzinscy.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przesyłania Państwu informacji handlowych i marketingowych oraz zawierania umów sprzedaży, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, telefoniczną oraz za pomocą SMS w celu poinformowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem Szkółki i jej personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przesyłania przez Administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu danych.

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przesłania informacji handlowych lub marketingowych. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe upoważnionym przez nas naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonania swoich obowiązków. Państwa dane będą przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie naszej szkółki oraz osobom działającym z ich upoważnienia. Podmioty te przetwarzają dane tylko i wyłącznie na zlecenie naszej szkółki i na podstawie zawartych umów. Do podmiotów tych należą podmioty świadczące usługi z zakresu księgowości, windykacji, obsługi prawnej, informatycznej oraz transportowej.

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Państwa dane pozyskujemy bezpośrednio od zainteresowanych podmiotów, od Klientów, ze stron internetowych, prasy branżowej, katalogu 'Ogrody i Zieleń Polska' wydawnictwa 'h.g. Braune' jak również z publicznych ewidencji i rejestrów zawierających dane identyfikujące Klienta, dane kontaktowe, dane dotyczące istniejących zobowiązań.

Chcemy mieć pewność, że rozumieją Państwo jakie informacje gromadzimy, i że są one dla nas ważne. Jednocześnie podkreślamy, że wszystkie dane są bezpieczne i nie są przekazywane osobom nieuprawnionym do ich otrzymania. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez A&M Kałuzińscy Szkółka Polskie Korzenie narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwewgo organu nadzorczego.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
A&M Kałuzińscy Szkółka Polskie Korzenie © & mayka.pl

Zapisz sie do newslettera